Suomen Leipuriliitto ry:n säännöt

Jäsenyys kannattaa!

1 § Liiton nimi

Liiton nimi on Suomen Leipuriliitto ry, Finlands Bageriförbund rf, ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on leipomo- ja konditoria-alan (jäljempänä leipomoala) ammatinharjoittajien, yritysten ja henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä toimien edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, leipomoalan yleisiä toimintaedellytyksiä, leipäkulttuuria, leipomoalan arvostusta ja yhteistoimintaa alalla sekä valvoa jäsentensä etuja työsuhteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1. Seuraa leipomoalan kehitystä Suomessa ja muualla, valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja oikeuksia, edustaa jäseniään suhteessa viranomaisiin ja muihin yhteisöihin sekä tekee jäsentensä asemaa edistäviä aloitteita ja esityksiä.

2. Parantaa jäsentensä ammatillisia ja liikkeenhoidollisia valmiuksia järjestämällä neuvonta- ja kurssitoimintaa, esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja sekä ammatillisia kilpailuja.

3. Tiedottaa yleisesti leipomoalasta ja leivästä sekä jäsenilleen leipomotoimintaa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja muista tärkeistä asioista mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Toimii kiinteässä yhteistyössä leipomoalan kannalta merkittävien muiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa liittyen tarvittaessa niihin jäseneksi sekä ylläpitää hyviä yhteistoimintasuhteita myös muihin tahoihin.

5. Neuvottelee työsuhdekysymyksistä ja tekee tarvittaessa työehto- ja muita sopimuksia.


3 § Liiton jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta leipomoalan liikkeenharjoittajat ja leipomotoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja niitä päätöksiä, joita liitto sääntöjensä puitteissa tekee.

Jos liiton jäsenyritys harjoittaa suoraan määräysvallassaan olevan erillisen, Suomessa rekisteröidyn yrityksen välityksellä leipomotoimintaa Suomessa, tulee myös tämän yrityksen olla liiton jäsen. Samoin, jos jonkun yrityksen määräysvallassa oleva yritys on liiton jäsen, tulee yrityksen kaikkien muidenkin Suomessa leipomoalalla toimintaa harjoittavien yritysten olla liiton jäsen.

Liitolla voi olla myös kannatusyritysjäseniä.

Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä entiset leipomoliikkeen harjoittajat, leipomoyritysten johtajat tai vastuulliset hoitajat, alalla opetus- tai tutkimustehtävissä työskentelevät henkilöt ja muut leipomoalan edistämiseksi työskentelevät henkilöt.

Liittymishakemukset ja eroilmoitukset osoitetaan liiton hallitukselle ja toimitetaan liiton toimistoon.

Kunniajäseniksi liitto voi kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt liiton pyrkimyksiä. Kunniajäseniä liitolla voi samanaikaisesti olla enintään kymmenen kappaletta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 § Äänioikeus

Vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

Jäsenyhteisöä edustaa liittokokouksessa yhteisön toimitusjohtaja tai sen toiminimen kirjoittamiseen yksin oikeutettu henkilö.

Valtakirjan nojalla henkilö voi liittokokouksessa edustaa enintään yhtä varsinaista jäsentä.

Henkilöjäsenellä ja kannatusyritysjäsenellä on liittokokouksessa puhevalta.

Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että varsinaisen jäsenen erääntynyt jäsenmaksu liitolle on suoritettu.


5 § Jäsen- ja liittymismaksu

Jäsenyritys on velvollinen suorittamaan liittymismaksun liittyessään liiton varsinaiseksi jäseneksi. Tämän lisäksi liiton jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain perittävän jäsenmaksun. Uusi jäsenyritys suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan jäsenmaksua vain niiltä kalenterikuukausilta, joina se on kuulunut liittoon. Varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksusta sekä niiden suuruudesta ja perimistavasta päättää liiton vuosikokous.

Henkilöjäsenen ja kannatusyritysjäsenen jäsenmaksusta päätetään erikseen.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus voi erottaa liiton jäsenyydestä jäsenmaksun laiminlyöneen varsinaisen jäsenen, kannatusyritysjäsenen tai henkilöjäsenen.

Jäsenen, joka eroaa, irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanomisajalta jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun. Irtisanomisaika alkaa, kun eroamisilmoitus on toimitettu liiton toimistoon. Jäsen, joka erotetaan, on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun

 

6 § Liittokokoukset

Päätösvaltaansa liiton asioissa jäsenet käyttävät liittokokouksissa, joita ovat liiton vuosikokous sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset.

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain 1.6.- 31.10. välisenä aikana liiton hallituksen kutsusta.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai milloin vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää.

Vuosikokouksesta sekä ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan liiton jäsenille kirjeellä, tai julkaisemalla kokouskutsu liiton lehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsut ja ilmoitukset katsotaan lähetetyksi kirjeenä myös silloin, kun kutsu on lähetetty sähköpostitse.

Jos liiton äänioikeutettu jäsen haluaa saada vuosikokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi tietyn asian, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

Sekä vuosikokouksessa että ylimääräisessä kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksessa voidaan, jos läsnäolijat niin päättävät, keskustella muistakin kuin kokouskutsussa mainituista asioista.


7 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa, jonka avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja valtuuskunnan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käytöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

4. Päätetään hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

5. Valitaan liiton 9 §:n nojalla erovuoroiset hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja varapuheenjohtaja.

6. Päätetään liiton valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä huomioon ottaen sääntöjen 8 §:n määräykset.

7. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

8. Valitaan yksi tilintarkastaja. Jos valittu tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi varatilintarkastaja.

9.  Päätetään toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta.

10. Päätetään liiton jäsenmaksuista ja liittymismaksusta.

11. Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta tai jätetään se hallituksen tehtäväksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8 § Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen ja enintään kolmekymmentä jäsentä.

Valtuuskuntaan vuosikokous valitsee edustajan kunkin liiton paikallisyhdistyksen asettamista ehdokkaista sekä enintään puolet heidän määrästään muita jäseniä.

Valtuuskunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, vuoden alkupuoliskolla kevätkokoukseen ja vuoden loppupuoliskolla marraskuun loppuun mennessä syyskokoukseen, jossa valitaan hallituksen jäsenet.

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella kokouskutsulla.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on kutsuttava valtuuskunta kokoukseen milloin vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa sen jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan valtuuskunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Valtuuskunta voi asettaa keskuudestaan valiokuntia.

Valtuuskunnan tehtävänä on:

1. Valvoa, että liittoa hoidetaan huolellisesti ja sen tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

2. Seurata leipomoalan kehitystä, viitoittaa liiton toiminnan suuntaviivat ja omalta osaltaan huolehtia tiedonkulusta liiton piirissä.

3. Ohjata paikallisyhdistystoimintaa.

4. Antaa vuosikokoukselle lausunto hallituksen laatiman vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimitetun tilintarkastuksen johdosta.

5. Valita liiton hallituksen jäsenet puheenjohtajia lukuun ottamatta.

6. Käsitellä hallituksen valtuuskunnalle esittämät asiat.

 

9 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain yksi kolmasosa jäsenistä on erovuorossa. Lukuun ottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä voida valita välittömästi uudelleen, jos valtuuskunnan kokouksessa paikalla olevat valtuuskunnan jäsenet eivät yksimielisesti toisin päätä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa liittoa sen sääntöjen ja liittokokouspäätösten mukaisesti, ja erityisesti

1. Laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

2. Laatia kultakin vuodelta vuosikertomus ja tilinpäätös esitettäväksi tilintarkastajille, valtuuskunnalle ja vuosikokoukselle.

3. Huolehtia liiton omaisuudesta ja päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

4. Valvoa liiton toimiston toimintaa ja valita liitolle toimitusjohtaja.

5. Hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet ja ylläpitää jäsenluetteloa.

6. Ottaa käsiteltäväkseen valtuuskunnan sille osoittamat asiat.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan valiokuntia.


10 § Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1. seurata ja tutkia leipomoteollisuuden kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä ja leipomoteollisuudessa esiintyviä tarpeita ja mahdollisuuksia sekä huo­leh­tia yh­teydenpi­dosta jäseniin, muihin vastaaviin järjestöi­hin ja viran­omai­siin;

2. valmistella hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa esille tulevat asiat;

3. sekä huolehtia niiden päätösten toimeenpanosta;

4. johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt;

5. huolehtia hallituksen apuna liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta; ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt niitä lukuun ottamat­ta, joiden palvelukseen ottaminen kuuluu hallitukselle.

 

11 § Vaalikelpoisuus hallitukseen ja valtuuskuntaan

Liiton hallitukseen tai valtuuskuntaan voidaan valita henkilö, joka on aktiivisesti mukana leipomotoiminnassa; leipomoliikkeen harjoittaja, leipomoyrityksen johtaja tai muu vastuullinen hoitaja

Henkilö ei voi samanaikaisesti olla liiton hallituksen ja valtuuskunnan jäsen.

 

12 § Liiton nimenkirjoitusoikeus

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen muut jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, joille hallitus tämän oikeuden antaa, yksin tai kaksi yhdessä.

 

13 § Tiliasiat

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille huhtikuun loppuun mennessä.

 

14 § Paikallisyhdistykset

Jäsenet saavat alueittain muodostaa rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä, jotka toimivat liiton alajaostoina. Paikallisyhdistysten säännöt eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

 

15 § Lahjoitukset ja testamentit sekä eläke- ym. rahastot

Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa eläke- ym. rahastoja tarkoitusperiensä edistämiseksi.

 

16 § Liiton toiminnan lopettaminen

Päätös liiton toiminnan lopettamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa vähintään neljän viidesosan kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaessa. Päätös tulee sitovaksi vasta kun aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua vuosikokouksen jälkeen pidettävä liittokokous sen samassa järjestyksessä vahvistaa.

Jos liiton toiminta lopetetaan, siirretään liiton varat perustettavalle säätiölle, jonka tehtävänä on edistää leipomoalan yrityksissä työnjohtoasemissa olevien jatkokoulutusta.