Lausunto, MMM, Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muuttamisesta, 121022